De levering geschiedt onder toepassing van de leveringsvoorwaarden van het reglement handelsverkeer van muziekuitgaven Nederland, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, depotnr. 25/2001.

Aanvullingen en weergave van enkele onderdelen van deze voorwaarden:

Door ons uitgegeven boeken worden onder voorbehoud van overmacht de eerstvolgende werkdag verstuurd.

Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren.

Wij verzoeken je binnen 14 dagen te betalen. Na overschrijding van de termijn volgt een eerste herinnering waarvoor wij 5 euro in rekening zullen moeten brengen als bijdrage in de kosten van administratie en verzendkosten.